Comunicación que recibiréis del Centro de Mediación de la Generalitat en relación a la póliza de RC y la Formación Continua

En breve recibiréis del CMPCG una comunicación similar a la que ya hemos enviado desde el Colegio, donde se indicará:

El proper 14 de novembre farà 2 anys de l’entrada en vigor del Decret 135/2012 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 15/2009 de mediació en els àmbits del dret privat.

L’article 21 del Decret 135/2012 disposa que les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (CMDPC) han d’actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació.

La no acreditació d’aquesta formació continuada, d’acord amb l’article 22 de la mateixa norma, comportarà que les persones mediadores esdevindran inactives als efectes de la possible derivació de mediacions per part del CMDPC.

Volem recordar-vos que heu d’acreditar aquesta formació contínua si voleu continuar com a persones mediadores actives en els registres de persones mediadores de família i dels altres àmbits del dret privat.

Seguidament us detallem alguns aspectes importants que heu de tenir en compte per acreditar la formació contínua esmentada:

Data:

• Per totes aquelles persones mediadores inscrites en 1 sol registre, o en tots 2 abans de l’entrada en vigor del Reglament, la data màxima d’acreditació de la formació continuada és el 14 de novembre del 2014.
• Per totes aquelles persones mediadores inscrites en 1 registre o en tots 2 amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reglament, la data màxima d’acreditació de la formació continuada serà de 2 anys des de la inscripció més recent.

Lloc on acreditar la formació:

• Les persones mediadores que heu estat capacitades i registrades per un col•legi professional de la mediació, podeu acreditar la formació i demanar que us sigui inscrita bé directament al vostre col•legi professional, bé directament al CMDPC.
• Les persones mediadores que heu estat capacitades i registrades directament pel CMDPC, heu de demanar l’anotació de la formació i heu de presentar la documentació al CMDPC.

En tots dos supòsits heu de lliurar, bé al col•legi professional bé al CMDPC, còpia compulsada de la documentació que acrediteu

Quina formació podeu acreditar:

• Tota la detallada en l’article 21 del Reglament. La formació continuada en mediació és vàlida per tots 2 registres, no cal que sigui específica del registre en què esteu inscrits i l’acreditació de 40 hores serveix per tots dos registres a l’hora. En aquest sentit, us fem avinent que la formació que s’ha emprat per a la inscripció en el registre de persones mediadores, no pot ser utilitzada com a formació continuada d’actualització.
• La formació relacionada amb la teoria i la pràctica de la resolució de conflictes quan es relacioni amb la mediació també es pot acreditar.
• La formació basada principalment en la professió base del mediador, però no en mediació, no s’accepta com a formació continua, amb l’excepció de la part del programa cursat que estigui directament relacionada en la resolució de conflictes i en la mediació. En aquests supòsits cal aportar el programa dels estudis que es volen computar i es valorarà cada supòsit en concret.

La formació ha d’haver estat efectuada a partir de l’entrada en vigor del Reglament.

Les activitats vàlides per a la formació continuada han pogut tenir lloc fora de Catalunya.

Des del CMDPC, mitjançant el butlletí InfoMediació us continuarem informant de les jornades, conferències, cursos i activitats sobre mediació de les que tinguem coneixement. En aquest sentit, us demanem que ens comuniqueu les activitats que considereu d’interès difondre.

Us recordem que els certificats d’assistència a les sessions metodològiques impartides al CMDPC en directe i en diferit a les Delegacions territorials del Departament de Justícia computen com a formació continuada.

Per tal d’evitar la concentració de sol•licituds durant els darrers dies de termini, us demanem que presenteu al mes aviat possible, als vostres col·legis professionals i/o al CMDPC, l’acreditació de la formació ja realitzada.

El fet de tramitar la inscripció abans del 14 de novembre no implica avançar el còmput de 2 anys per a la propera vegada, ja que en qualsevol cas serà de 2 anys a partir de la data d’entrada en vigor del Reglament o del darrer Registre.

Cordialment,

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya